[inst9]
[inst10]hanknash[/inst10]
[inst11]https://i.imgur.com/D7e43P4.png[/inst11]
[inst12]213[/inst12]
[inst13]34562[/inst13]
[inst14]104[/inst14]
[inst15]Henry Nash[/inst15]
[inst16]корреспондент CNN, журналист[/inst16]
[inst17]https://i.imgur.com/Pcgezv1.jpg https://i.imgur.com/Uwgp2gN.png https://i.imgur.com/d0Mwlkn.jpg[/inst17]
[inst17a]https://media.okaygorod.com/uploads/bishkek/news/61f11bc90b5a3_2022-01-26__11_00_42_klzV4B0zNoNRmLhD.jpg https://sun9-70.userapi.com/impg/RMCvlPab_7T7rizF1F4dIajCKNOBKCzb-pTAQQ/c--BRnWVwVs.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=c1d3d55f06237ba436c7e630d95e7400&type=album https://i.imgur.com/ttgRAcg.jpg[/inst17a]
[/inst9]

Отредактировано Henry Nash (2022-09-13 16:02:22)